Smluvní podmínky

Podmínky pro přístup a užití služby 

(dále jen „Podmínky“) 

Úvodní ustanovení 

1.1. Provozovatelem služby ZACHRAŇ MÍSTO je Tomáš Vladyka, bytem Benkova 1690/42, 149 00 Praha 4 (dále jen „Agentura“). Záměrem Agentury je podpořit drobné podnikatele, kteří jsou postiženi omezením provozu v souvislosti s epidemií COVID-19. Tyto podmínky upravují práva a povinnosti osob užívajících platformu na internetových stránkách www.zachranmisto.cz (dále jen „Platforma“) jako provozovatelé místa, které se uchází o finanční pomoc (dál jen „Provozovatel“) nebo jako poskytovatelé finanční pomoci (dále jen „Uživatel“). 

1.2. Agentura umožňuje Provozovatelům užívat Platformu pro prezentaci svých provozoven a ucházet se tak o peněžitou pomoc Uživatelů. Uživatelé poskytují své finanční dary přímo jimi vybraným Provozovatelům. Agentura není příjemce peněžních prostředků od Uživatelů, nijak s nimi nenakládá a nemá postavení zprostředkovatele ani zástupce kterékoliv ze stran, ani není stranou smluvního vztahu mezi Uživatelem a Provozovatelem.

1.3. Provozovatel objednávkou užití Platformy potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Provozovatel objednávkou užití Platformy zároveň potvrzuje, že je skutečným provozovatelem jím uváděné provozovny, a že se jedná o již existující provozovnu, která by, nebýt omezujících opatření souvisejících s pandemií onemocnění COVID-19, pokračovala ve své činnosti. Pokud se ukáže některé z prohlášení v předchozí větě jako nepravdivé, zavazuje se Provozovatel vrátit veškerá přijatá plnění a nahradit způsobenou škodu. 

1.4. Uživatel použitím Platformy potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním těchto Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. 

1.5. Agentura může tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit. Agentura informuje o změně Podmínek na Platformě, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek mohl Uživatel a Provozovatel bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Platformě. 

1.6. Provozovatel objednávkou užití Platformy potvrzuje, že výše zobrazené částky vybráno na Platformě je pouze orientační, nedochází zde k automatickému spojení s platební bránou a je zaevidována Uživatelem před reálným dokončením platby, tudíž nemůže být garantovaná. Agentura umožní Provozovateli poskytnutím ID (variabilní symbol), možné srovnání s reálnou finanční pomocí na bankovním účtu Provozovatele.  Pokud Provozovatel písemně Agentuře potvrdí, že finanční pomoc s konkrétním ID (variabilním symbolem) na bankovní účet neobdržel, Agentura na základě těchto informací od Provozovatele daný výběr na Platformě odstraní a tím dojde ke snížení částky vybráno.  

Použití Platformy 

2.1. Přístup a používání Platformy je pro Uživatele i Provozovatele bezplatné, Uživatel i Provozovatel však nesou náklady, které jim vznikly v souvislosti s přístupem a s používáním Platformy (jedná se např. o náklady na připojení k internetu, bankovní poplatky v souvislosti s platbou apod.). 

2.2. Agentura umožňuje Provozovatelům užít Platformu pro účely uzavření darovací smlouvy s jednotlivými Uživateli. Agentura nenese odpovědnost za splnění povinností stran Smlouvy ani za případnou újmu vzniklou Uživateli nebo Provozovateli na základě nebo v souvislosti se Smlouvou.  

2.3. Provozovatel se zavazuje zejména užívat Platformu výhradně pro činnosti uvedené v čl. 1.2 Podmínek a v souladu s jejím účelem dle čl. 1.1. Podmínek, zdržet se jakéhokoliv jiného nepovoleného či Smlouvou nepředvídaného způsobu užití Platformy a nepostupovat či jinak neposkytovat právo užívat Platformu, třetím osobám. Provozovatel se dále zavazuje chránit dobré jméno a pověst Agentury, publikovat prostřednictvím Platformy pouze pravdivé údaje a nezasahovat zejména materiály zveřejněnými na Platformě do práv Agentury ani třetích osob a neporušovat těmito materiály právní předpisy.

2.4. Agentura neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost informací a dalších podkladů zveřejněných či jinak zpřístupněných Provozovateli prostřednictvím Platformy ani za újmu či jiné porušení práv Uživatele způsobené obsahem či vzhledem informací a podkladů zveřejňovaných Provozovateli v rámci svých profilů na Platformě, či jiným jednáním Provozovatele na Platformě či v souvislosti s ní, a to ani za případné nekalé soutěžní jednání Provozovatele nebo porušení osobnostních nebo autorských práv prostřednictvím Platformy. 

2.5. Pokud Provozovatel má o takovou možnost zájem, Agentura umožní Uživatelům, aby Provozovatelům nabídli svůj kontaktní email pro účely poděkování. 

2.6. Uživatel se zavazuje při užívání Platformy dodržovat právní předpisy a respektovat práva Agentury i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel prohlašuje a zaručuje, že je způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, popřípadě je zastoupen zákonným zástupcem, veškeré údaje jím poskytované Agentuře jsou úplné, pravdivé, správné a přesné, a že se před zahájením užívání Platformy důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že používáním Platformy a postupem pro uzavření Smlouvy dochází ke zpracovávání jeho osobních údajů akceptuje a bere na vědomí pravidla pro zpracování osobních údajů a pravidla užívání souborů cookies.

2.7 Kliknutím na některé odkazy na Platformě může dojít k opuštění webových stránek Platformy a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. 

2.8. Agentura si vyhrazuje možnost kdykoliv ukončit prezentaci kteréhokoliv Provozovatele na Platformě. 

2.9. Užitím Platformy se Uživatelé i Provozovatelé vzdávají v maximálním rozsahu umožněném právními předpisy všech svých práv, která by mu mohla vůči Agentuře či případně třetím osobám v těchto ohledech vzniknout (či která mu případně v budoucnu vzniknou), a to včetně zejména práv na náhradu škody.

2.10. Fungování Platformy může být časově omezeno trváním omezujících opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 případně trváním jejich dopadů. Agentura je oprávněna provoz Platformy kdykoliv a bez předchozího varování ukončit. Agentura nezaručuje nepřerušený přístup na Platformu a nepřetržitou dostupnost veškerých funkcí Platformy. Agentura proto neodpovídá za případné újmy vzniklé při stahování dat zveřejněných na Platformě, újmy způsobené přerušením provozu, poruchou serveru Platformy či počítačovými viry.  

Závěrečná ustanovení  

7.1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Platformou se řídí výlučně právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup a užití Platformy realizováno. 

7.2. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení Podmínek není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. 

Tyto podmínky, s doplněním bodu 1.6., nabývají účinnosti dne 26. dubna 2020.